shkolaput.ru 1 2 3 4

ҚОРЫТЫНДЫ

Диссертациялық зерттеу нәтижесінде жастар еңбегінің әлеуметтік-экономикалық аспектілері талдауға алынды. Соның нәтижесінде қорытылған ұйғарымдар келесідей:

1. Жастардың еңбек ресурстарының бір бөлігі ретінде қарастырылу мәселесі осы уақытқа дейін дәлелденбеген. Әр түрлі ғылыми салалардың зерттеушілері, яғни - әлеуметтанушылар, демографтар, философтар және де басқа зерттеушілер осы мәселені шешуде әр түрлі көзқарастарға сүйенеді. Қазіргі таңда жастар еңбек ресурстарының экономикалық жүйелерде немесе қоғамдық өмір динамизмінің шартында жұмыспен қамтуды басқарудың объективті қажеттілігі негізделді.

2. «Алтын кесік» әдісін қолдану негізінде жастар еңбек ресурстарының келесідей жастық шектері бекітілген, олар әйел адамдары үшін 16-32 жасқа дейін, ал ер адамдары үшін 16-34 жас аралықтары. «жастар еңбек ресурстары » категориясына анықтама берілді.

3.Еңбек нарығындағы жастардың әлеуметтік-экономикалық мәселелерінің жүйелендірілуі ұсынылып, олардың арасындағы өзара қарым-қатынас қарастырылды.

4. Әр түрлі факторлардың әсерінен жастар еңбегін қолдануда тәжірибелік зерттеу ұсынылған. Адекваттылық критерийларында тексерілген корреляциялық-регрессиялық модель жасалған. Оның экономикалық зерттеулерде қолданылуы туралы қорытынды жасалды.

5. Диссертациялық зерттеулер нәтижесінде, сонымен қатар жастар саясатының қалыптасуы мен дамуының кезеңдері мен ерекшеліктері қарастырылды.

6. Еңбек нарығында, жастар еңбек ресурстарының сандық болжау үлгісі ұсынылды.

7. Зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша жасалған қорытындыларды, жастарды жұмыспен қамтудың реттелуiн қадағалайтын субъектерге жолдауға болады:

- Мектептi, жоғары оқу орындарын, техникумдарды бiтiрушiлердi қазiргi заманға сай ақпараттармен: кәсiпорындардың кадрларға мұқтаждығы, оларға жұмысшылардың кәсiпқойлық-бiлiктi мамандық дәрежелерi керектiгiн, оқудан “бос” уақытта iстеуге болатын жұмыстар және қосымша кәсiптiк бiлiм алу, қайта дайындық және мамандығын көтеру мүмкiндiктерi болатын жұмыстар туралы мәлiметтермен қамтамасыз етудi


- Оқу орындарында жұмыс iздеу технологиясының курстарына: оқушылардың үйрену және өзiн-өзi бағалай бiлу, өнерiнiң мүмкiндiктерi және талаптану деңгейiн түзету, жұмыссыздар құқығына байланысты заңдық мәселелермен, жұмысқа орналасу барысында жұмыспен қамту қызметтерiнiң көмектерi туралы мәлiметтермен таныс болу, жұмыс iздеу технологиясын бiлу сияқты сұрақтарды енгiзу;

- Оқу орындарындағы оқу iсiнiң барысын: ендi қалыптасып келе жатқан еңбек рыногының талаптары мен ерекшелiктерi және нарықтық қатынастардың келешегi, қосымша бiлiмнiң мүмкiндiктерiн кең түрде қолдану, оқушы жастардың нарықтық қатынастар жағдайларына бейiмделуiне мүмкiндiк беретiн әлеуметтiк сапаларын дамытуға бағыттау;

- Еңбекке үйрену мен тәрбие жұмыстары бойынша өздерiнiң iс-әрекеттерiн, жұмыспен қамту қызмет орындарымен, кәсiпорындарымен, жастар жөнiндегi iстер бөлiмiмен, жалпы ақпарат құралдарымен байланыстыру ұсынылады.

- Жастардың жұмыс бастылығы туралы аймақтық статистиканы жете зерттеу және статистикалық жыйнақты баспада жариялау. Алматы облысындағы жастар арасындағы жұмыссыздық, оқушылардың және жұмыссыз жастардың әлеуметтiк және әлеуметтiк-психологиялық жағдайлары туралы жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына және халыққа әрдайым хабарлап отыру;

- Өз аймағында немесе көршi аймақтарда жұмысқа орналасу үшiн бос орын бар екенi туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды жастар арасында таратып немесе баспада жариялау;

- Жалпы ақпарат құралдарымен бiрлесiп, еңбек рыногында қажеттi iс-әрекеттердiң үлгiлерiн, яғни бiлiм, керектi бағыттар, мақсаттар, оқушылар мен жұмыссыз жастардың мотивтерiн мақсатқа сай қалыптастыру;

- Жастардың кәсiпкерлiгi, аймақ арасында жас мамандардың көш-қонуы туралы бағдарламаларды жете зерттеу;

-Жастардың өз әрекеттерiн бiрлестiру тәжiрибелерiн, әлеуметтiк проблемаларды зерттеу, қолдау жасау және жарнамалау;

- Оқушылар мен студент жастарды оқудан тыс уақыттарда, уақытша жұмыстармен қамту мәселелерi бойынша өз жұмыстарын, жұмыспен қамту қызмет орындарымен, оқу орындарымен, кәсiпорындарымен және жалпы ақпарат құралдарымен байланыстыру жұмыстары ұсынылады.ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕР


  1. Жастардың білім деңгеиі және оның жұмыспен қамтуға әсер етуі. «Жоғрғы оқу орнында сапа менеджменті жүйесін енгізу мәселелері және оларды шешу жолдары». /Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция/ ҚазЭУ Алматы 2005ж. 0,3б.б.

  2. Қазақстан Республикасындағы жастар жұмысссыздығының әлеуметтік-экономикалық мәселелері. «Жедел жаңару жолындағы экономикалық бағдарлар» /Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция/ ҚазЭУ Алматы 2005ж. 0,3б.б.

  3. Қазақстан жастарының жұмысбастылық мәселесі «ҚазЭУ Хабаршысы» Алматы 2005 №5 0,6 б.б.

  4. Қазақстанда жастардың еңбегін қолданудың қазіргі жағдайы. «ҚазЭУ Хабаршысы» Алматы 2005 №6 0,4 б.б.

  5. Молодежная политика занятости «Известия ВУЗОВ». Бишкек 2006г №1-2, 0,25п.л.

  6. Қазақстан Республикасындағы ауыл жастарының еңбек миграциясын басқару. «Ізденістер, нәтижелер» ҚазҰАУ 2007ж №2 Алматы 0,3 б.б.

  7. Жастар жұмысбасылығының әлеуметтік экономикалық мазмұны. «Екінші Рысқұлов оқулары». /Халықаралық ғылыми-зерттеу конференция/ ҚазЭУ Алматы 2007ж 0,3б.б.

  8. Қазақстан Республикасында жастарды жұмыспен қамтамасыз ету шешімдері. «Актуальные проблемы экономической науки Казахстана и творческое наследие академика НАН РК С.Е.Толыбекова». /Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция/ ҚазҰПУ Алматы 2007ж 0,4б.б.РЕЗЮМЕ

АПИЕВ КАНАТ СЕРИКОВИЧ

на АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)


Актуальность темы исследования. Переход экономики от плановой и централизованной направленности развития к рыночным методам хозяйствования повлёк за собой значительные изменения.

Современная экономика – это экономика смешанного типа, в которой осуществляют свою деятельность хозяйствующие субъекты частного и государственного секторов. Разрыв экономических связей в результате кризиса 90-х годов, изменение экономико-географического пространства привели к негативным последствиям в экономике и к возникновению проблем, среди которых особое место занимают проблемы формирования, использования и развития человеческих ресурсов в условиях становления рынка труда.


Молодежь, являясь стратегическим ресурсом общества, по-своему воспринимая и оценивая складывающиеся жизненные реалии, стремится принять участие в созидательной деятельности на благо Казахстана. И сегодня важно ее поддержать, наиболее эффективно включая потенциал молодого поколения в эту деятельность, чтобы доля молодежи среди трудоспособного населения страны увеличивалась на фоне абсолютного сокращения численности трудовых ресурсов. Однако активность участия молодого поколения в социально-экономических процессах зависит от решения проблемы его занятости в различных секторах экономики. Поэтому в настоящее время требуется формирование целостной системы управления занятостью молодежи на основе координации деятельности существующих структур содействия занятости на региональном уровне и выработки новых подходов к управлению этой сферой.

Необходимость управления занятостью молодежи обусловлена также наличием проблемы самореализации молодого поколения, которая связана с возможностями получения качественного образования, профессионального роста и достойного заработка, а ее природа предопределяется разнообразием экономических, географических, демографических и воспроизводственных условий, складывающихся на конкретной территории. Данная проблема обостряется в силу отсутствия взаимодействия территориальных экономических систем как в плане обмена информацией и опытом по управлению занятостью молодежи, так и в плане организации хозяйственного взаимодействия предпринимательских структур, органов государственного и муниципального управления и других заинтересованных лиц, направленного на повышение занятости молодого поколения.


Современный рынок труда формируется в ходе проведения экономических преобразований, проявлением которых является высокий уровень скрытой безработицы, разрыв связи между вкладом работника и его доходами, несвоевременная выплата заработной платы и т.д.

Развитие рыночных отношений предполагает исследование возникающих проблем на рынке труда, связанных с регулированием спроса и предложения на рабочую силу, реформированием системы трудовых отношений, повышением качественных характеристик рабочих мест, адаптацией системы профессионального образования к новым экономическим условиям.


При решении данных проблем следует особенно учитывать положение слабозащищённых в социальном отношении и менее конкурентоспособных групп трудовых ресурсов, к одной из которых относится молодёжь, являющаяся основным источником их пополнения. Вступление молодёжи в рынок труда сопровождается значительными трудностями и противоречиями, вызванными, главным образом тем, что при выборе профессии молодёжь ориентируется, в основном, не на её востребованность на рынке труда, а на популярность и престижность в обществе. В этой связи, после окончания учебного заведения большинство молодёжи не трудоустраивается по полученной специальности, или не трудоустраивается вообще, что приводит к росту уровня молодёжной безработицы. В итоге средства, вложенные в получение образования этой части молодёжи, не всегда оправдываются.

Поэтому актуальность темы диссертационного исследования заключается в необходимости поиска новых подходов к использованию молодёжного труда с целью придания решению данной проблемы нового качественного уровня, характерного для современной экономики.

Степень разработанности проблемы. Научные разработки, связанные с исследованием использования труда молодёжи, прогнозированием её численности, позволяют, на наш взгляд, не в полной мере оценить эффективность использования труда данной категории в зависимости от действия различных факторов формирования рынка труда, что, в свою очередь, вызывает затруднение в оценке тенденций его развития.

Теоретические и методологические выводы и формулировки, приведённые в ходе диссертационного исследования, строятся на основе научных трудов учёных, рассматривающих проблемы рынка труда, в частности, занятости и безработицы трудовых ресурсов. Среди них следует выделить работы А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, М. Фелдстайна, Р. Холла, Д.М. Кейнса, А. Маршала, К. Маркса, М. Фридмена, П. Хейне, К.Р. Макконнела, С.Л. Брю, А.Н.Ананьев, Е.Г.Антосенков, Б.Н.Белкин, И.В.Бушмарин, Г.Гаджиев, А.З.Дадашев, Т.И.Заславская, Е.И.Капустин, В.Г.Костаков, АГ.Костин, А.Э.Котляр, С.А.Кузьмин, К.И.Микульский, А.С.Панкратов, Б.В.Рахитский, Е.С.Русанов, Л.С.Чижова, В.Н.Якимов и другие.


Анализу адаптации различных групп населения к конъюнктуре рынка труда, вопросам механизмов его регулирования применительно к молодежи посвящены труды В.С.Боровина, В.Г.Бочаровой, Ю.Г. Одегова, П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина, Н.А. Волгина, Т.Б.Журавлевой, В.А.Матусевич, К.Г.Мяло, В.В.Новиковой, Г.Е.Старченко, В.И.Чупровой и других ученых

Определённые подходы к теоретическим и методологическим исследованиям труда молодёжи в экономике, её социально-экономические проблемы рассматриваются отечественными учеными экономистами, социологами и демографами: Т.А. Ашимбаевым, А.Т. Конысбаевым, М. Кенжегузиным, Н. Мамыровым, С.Берешевым, С.Джумамбаевым, Т.Мухамбетовым, Т.Рогачевой, Б.Татибековым, Л.Тимошенко и другие.

В то же время, остаются недостаточно разработанными методические подходы к исследованию молодёжного труда, рассмотрение которых влияет на формирование социально-экономической политики.

Неполнота исследований и разработок по выбранной теме диссертационной работы при наличии сравнительно незначительного количества научных трудов по данной тематике на современном этапе определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи.

Целью настоящей работы является выявление основных направлений повышения эффективности использования труда молодёжи на основе прогнозирования и институционального регулирования.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:


  • определение сущности и места управления занятостью молодежи в социально-экономической системе;

  • обоснование необходимости формирования системы управления занятостью молодежи ;

-определить долю трудовых ресурсов молодёжи в общей численности работников, выявить специфические особенности их занятости;

- раскрыть тенденции развития современного молодёжного рынка труда, факторы его формирования и механизмы регулирования;

- разработать методику, позволяющую оценить демографическую тенденцию развития рынка труда при прогнозировании численности молодёжи, вступающей в трудовые ресурсы в процессе воспроизводства;


- выявить основные направления эффективного использования труда молодёжи.

Выполнение всех поставленных задач будет способствовать, на наш взгляд, достижению рационального использования труда молодёжи в отраслях экономики с учётом спроса и предложения на молодёжном рынке труда.

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты функционирования молодёжного рынка труда.

Объектом исследования выступают трудовые ресурсы молодёжи на рынке труда Алматинской области.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова­ния являются труды учёных экономистов, социологов, пси­хологов, специалистов в области социальных и экономических проблем исследования современного рынка труда, а также законодательные и норма­тивные акты государственных и региональных органов власти.

В диссертации использованы работы рос­сийских и казахстанских ученых в области труда, официальные доку­менты и материалы, статистические сборники, результаты социологиче­ских исследований, аналитические обзоры центров занятости Алматинской области.

Информационную базу для проведения исследования и теоретических выводов составили данные Агентства Республики Казахстан по статистике; Управления статистики и Департамента труда и социальной защиты населения Алматинской области; статистические данные, опубликованные в периодической печати и научной литературе; первичные материалы о деятельности предприятий Алматинской области.

Научная новизна исследования заключает­ся в следующем:

-доказана объективная необходимость управления занятостью молодежи в экономической системе, определено место молодежи в структуре занятости;

- раскрыто понятие экономической категории «трудовые ресурсы молодёжи» и научно обоснована их верхняя возрастная граница;

- дополнены факторы формирования современного молодёжного рынка труда;

- систематизированы методы исследования использования труда молодёжи и предложена методика оценки, основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа;


- уточнены механизмы регулирования современного рынка труда и предложена модель институционального механизма развития современного молодёжного рынка труда;

- предложена методика прогнозирования численности трудовых ресурсов молодёжи на рынке труда.

Оснавные положения выносимые на защиту:

- доказана объективная необходимость управления занятостью молодежи, специфические особенности их занятости, определено место в экономической системе;

- научно обоснована верхняя возрастная граница трудовых ресурсов молодёжи на рынке труда;

- рассчитана прогнозная численность трудовых ресурсов молодёжи на основе экономико-математической модели;

- предложена модель институционального механизма развития молодёжного рынка труда;<< предыдущая страница   следующая страница >>